fbpx

דמי הבראה – כל מה שצריך לדעת

להלן פירוט בדבר הסוגיות הנוגעות לדמי הבראה:

 1. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום העבודה.
 2. עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא. בדמי ההבראה שיקבל תשוקלל גם חלקיות השנה הקודמת לאותה שנה.
 3. עובד שלא סיים את שנתו הראשונה מאחר ולא ניתנה לו תקופת ההודעה המוקדמת, נפסק כי כאשר נעשים פיטורי עובד לאלתר ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת בסמוך לסוף שנת העבודה, וכאשר אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בעין, היה העובד משלים שנת עבודה, העובד יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה עבור שנה אחת. זאת, למרום שטרם סיים את שנת עבודתו הראשונה.
 4. עד 2017 התיישנות תביעה לדמי הבראה לאחר שהסתיימו יחסי העבודה היתה שנתיים אחרונות בלבד. וכיום תקופת ההתיישנות להבראה היא לפי הדין הרגיל, כלומר שבע שנים, בין אם התביעה להבראה הוגשה לפני שהסתיימו יחסי העבודה, ובין אם התביעה הוגשה לאחר סיומם של יחסי העבודה.
 5. הזכאות לימי הבראה כפי שנקבעה בצו ההרחבה במגזר הפרטי הינה כדלקמן:

שנות ותק בעבודה

ימי זכאות להבראה
ראשונה5 ימים
שניה ושלישית6 ימים
רביעית עד עשירית7 ימים
אחת עשרה עד חמש עשרה8 ימים
שש עשרה עד תשע עשרה9 ימים
עשרים ומעלה

10 ימים

בעניין הזכאות לפי וותק, כפי שצוינה בטבלה שלמעלה, יש לבחון האם חל על הצדדים הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה אישי או הסכם אחר הקובע אחרת.

 1. שיעור התשלום בגין יום הבראה מתעדכן מדי שנה. לתעריף יום הבראה במגזר הפרטי (מעודכן ולאורך השנים)- לחץ כאן.
 2. מקובל כי קצובת ההבראה תשולם בתשלום שנתי יחיד כתוספת לאחת מהמשכורות, בחודשי הקיץ, יוני-ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. ניתן לבצע את התשלום גם במועד אחר, או בתשלומים חודשיים, כל עוד התשלום השנתי הכולל אינו נופל מזה המגיע לעובד בהתאם להוראות צו ההרחבה.
 3. לגבי הוצאת העובדים לנופש כתחליף לתשלום דמי הבראה: בפסיקה של בית הדין האזורי לעבודה נקבע כי ככלל אין לפסול תשלום דמי הבראה בדרך של מימון טיולים על ידי המעביד במקום תשלום דמי הבראה בפועל, אך על המעביד להודיע לעובדים מראש כי יציאתם לטיול היא על חשבון דמי הבראה להם הם זכאים, והעובדים צריכים להסכים לכך, בין במפורש ובין בדרך התנהגות על ידי עצם יציאתם לטיול.
 4. חופשה ללא תשלום אינה צוברת וותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה.
 5. כל היעדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אינה צוברת וותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה.
 6. חופשת לידה על פי החוק צוברת וותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה, וכן גם שמירת הריון. גם דמי מחלה בתשלום וחופשה שנתית צוברות וותק.
 7. הכללת דמי הבראה בשכר הכולל: בפסיקה נקבע כי אין כל מניעה לכלול במסגרת השכר הכולל תשלום בגין רכיב הבראה. על המעביד להעלות את "שכרו הכולל" של העובד, בשיעור גובה ההעלאה בדמי ההבראה. בנוסף, נקבע בפסיקה כי הכללת דמי ההבראה בשכר הכולל חייבת להיעשות על פי הסכם מפורש בן הצדדים.
משרד רואי חשבון אלי מנחם ושות'

תאונת עבודה

תאונת עבודה – ביטוח לאומי כאשר עובד נפגע בעבודה, הפגיעה עלולה להיות בעלת השלכות על יכולת ההשתכרות שלו, וכן להשפיע על אספקטים שונים ביחסי העבודה

קרא עוד »
דילוג לתוכן