fbpx

דמי מחלה

תשלום עבור ימי מחלה

סעיף 2 לחוק דמי מחלה קובע את התשלום עבור דמי מחלה אשר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו, מתוך ימי מחלתו הצבורים ובכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית של 90 יום:

(1) היום הראשון להיעדרו של העובד אינו מזכה אותו בתשלום.

(2) בעד הימים השני והשלישי להעדרו, העובד זכאי למחצית דמי מחלה: 50%.

(3) החל מהיום הרביעי להעדרו, העובד זכאי לתשלום מלא בעד תקופת מחלתו: 100%.

צבירת ימי מחלה ותקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה

בהתאם לסעיף 4 לחוק, העובד צובר יום וחצי בעבור כל חודש עבודה מלא שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. יצוין, כי בכל רגע נתון העובד לא יכול לצבור יותר מ-90 יום.

איסור פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה

קביעת מועד סיום העסקתו של עובד למועד שבו העובד חולה וטרם ניצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו, פוגעת בזכותו הקוגנטית למצות את ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח חוק דמי מחלה. כאשר עובד חולה, יחסי העבודה אינם יכולים להסתיים כל עוד לעובד צבורים ימי מחלה.  את יחסי העבודה ניתן לנתק רק לאחר תום ימי המחלה הצבורים מכוח החוק, או עד שהעובד הבריא ושב לעבודה, לפי המוקדם מבניהם. זהו הדין גם במקרה שבו הודעת הפיטורים ניתנה בטרם חלה העובד, אך מועד סיום יחסי העבודה נקבע למועד אחר, שבו העובד היה חולה.

עם זאת, החוק מצמצם את ההגנה הרחבה על עובדים שניתנה בפסק הדין, ומציין כי איסור הפיטורים במחלה לא יחול במקרה של סגירת העסק, וכן לא יחול כאשר העובד קיבל הודעה מוקדמת בטרם נעדר מחמת מחלתו.

אישור מחלה והודעה על היעדרות עקב מחלה

לגבי הודעה למעביד על ההיעדרות, תקנות אלו קובעות כי עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה צריך למסור למעביד הודעה על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה.

לגבי אישור המחלה, קובעות התקנות כי עובד הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי היעדרות עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו (או תעודה המאושרת ע"י קופת חולים אם העובד חבר בקופת חולים) שבה מצוינים הפרטים כדלקמן:

  1. שם החולה ומספר זהותו.
  2. התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה, ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה.
  3. שם הרופא ומענו.
  4. תאריך הוצאת התעודה.

אם התעורר ספק אצל המעביד לגבי תוכן של תעודת מחלה שלא ניתנה כראוי הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעביד ולהיבדק.

מועד תשלום דמי מחלה

המעביד ישלם לעובדו דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעודת המחלה הוגשה למעביד לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. אם לא הוגשה תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד האמור, ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

מחלת בני משפחה:

  1. העדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג:

עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. היעדרות זו תיזקף ע"ח ימי המחלה רק אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:

(1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה – גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.

(2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה (1), אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים.

(3) נוכחות בלידה. לעניין זה "לידה" משמעותה: מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

  1. היעדרות בשל מחלת בן זוג :

עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. יצוין, כי מחלת בן הזוג תזכה את העובד בהיעדרות וזקיפת ימים אלו על חשבונו רק כאשר בן הזוג שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, שהן לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית.

  1. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג:

עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו , על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. יצוין, כי מחלת ההורה תזכה את העובד בהיעדרות וזקיפת ימים אלו על חשבונו רק כאשר ההורה שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, שהן לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית. כמו כן, עובד שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן. לעניין זה, "אח" משמעותו בן או בת נוספים של אותו ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים.

  1. היעדרות בשל מחלת ילד:

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים הללו:

(א) אם בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד, הזקיפה המותרת היא עד 8 ימים בשנה.

(ב) אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד, הזקיפה המותרת היא עד 16 ימים בשנה.

לגבי היעדרות בשל מחלה קשה של ילד נקבע כי עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הקשה של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד. במידה ובן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו זו או שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הקשה של ילדו.

עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות.

בנוגע לחובת הודעה למעביד ואישור רפואי, נקבע כי עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו בשל מחלת בני משפחה, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות. להודעה יש לצרף אישור מאת הרופא המטפל בבן המשפחה (או רופא מחליף) בדבר היות ובן המשפחה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום יום. ובמקרה של היעדרות בשל מחלת ילד נדרש לתת למעסיקו הצהרה חתומה בנוסח שנמצא בתוספות לתקנות, וכן אישור רפואי בדבר מחלת הילד, כשמדובר בהיעדרות בשל מחלת ילד. כשמדובר בהיעדרות לצורך סיוע לאדם עם מוגבלות, יש לצרף אישור של רופא המעיד שהאדם שבגינו נדרשת ההיעדרות הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו, ואם הסיוע האישי נדרש לצורכי לווי, סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פארה-רפואי, גם אישור של הגורם המטפל המעיד על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול.

למידע נוסף אודות משרד רואה חשבון

דמי מחלה
דוחות שנתיים למס הכנסה

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: "החוק" או "חוק שכר מינימום") קובע, בראש ובראשונה, את חובתו של המעביד לשלם שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לעובד

קרא עוד »
דילוג לתוכן