טפסים

ריכזנו לכם להורדה את כל הטפסים שתצטרכו

טופס 7016

בקשה לקבלת טופס 50 כללי

טפסים בנושא מס הכנסה

טופס 101

כרטיס עובד

טופס 116

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכוי המס על ידי פקיד השומה

טופס 116 א

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

טופס 140

עדכון כתובות וענפי כלכלה

טופס 135

דין וחשבון לשכיר - בקשה להחזר מס לשנת המס 2018

טופס 136

דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות

טופס 119

בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי / תעודה מקצוע

טופס 127

תעודה רפואית

טופס 159

בקשת עמית מפקיד שומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס

טופס 169

הנחיות לקבלת הפנייה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות

טופס 169 א

בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים

טופס 161

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

טופס 161 א

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

טופס 161 ב

הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 161 ג

הודעת על חזרה מרצף פיצויים / קצבה

טופס 161 ד'

בקשה לקביעת זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

טופס 1312

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב

טופס 2279 / א1

אישור תושבות בקשה לרישום ייצוג ראשי/ מתן ייפוי כוח

טופס 4435

הודעה / הצהרה בדבר בחירת "בן זוג רשום"

טופס 4440

תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד

טופס 806

אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור

טופס 1219

הצהרת הון

טופס 1220

דו"ח לחקלאי

טופס 1227

הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס

טופס 5329

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

טופס 5329 ב

פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד

טופס 7017

בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט

טופס 7017 א

בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי

טופס 5340

בקשה לאישור לפי סעיף 50

טופס 7016

בקשה לקבלת טופס 50 כללי

טפסים בנושא מע"מ

טופס 18

הודעה על סגירה עסק / הצהרה

טופס 821

רישום לצרכי מס ערך מוסף

טופס 22

בקשה לרישום כעוסק זר

טופס 24

בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ

טופס 36

בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס

טפסים בנושא מיסוי מקרקעין

טופס 6130

תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

טופס 7003

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

טופס 7004

בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד