fbpx

מכירת זכות בשותפות

שותפות זה "חבר בני אדם" ולכן אם יתברר שהשותפות לא עומדת בתנאים של ס' 63, פקיד השומה עשוי לשום את הגוף הזה כמו חברה.

המנגנון של ס' 63 לפקודת מס הכנסה הוא ע"פ השלבים הבאים:

  • מדידת ההכנסה החייבת של השותפות.
  • יש לסווג את ההכנסה החייבת של השותפות לפי מקורות ההכנסה.
  • יש לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה של השותפות.
  • אם מדובר בשותפות שחל עליה ס' 63 יש לייחס לכל שותף את חלקו בהכנסה החייבת.
  • לשום כל שותף על כלל הרווחים והפעילויות שלו.

תנאים לקיום שותפות לפי ס' 63 (מצטברים):

  • הפעילות בשותפות היא עסק / משלח יד:

רשות המיסים מאפשרת ייחוס של הכנסות אפילו אם הם פאסיביות לשותפים בשותפות למרות העובדה שזה לא עסק או משלח יד.

  • מסגרת הפעילות האמורה עוסקים 2 בני אדם לפחות.

מכירת זכויות בשותפות:

כאשר שותף יוצא משותפות והא זכאי לתמורה שלו, עולה השאלה כיצד ממסים את התמורה המתקבלת?
ע"פ גישת ההון נראה זאת כמכירת זכות בחבר בני אדם כמו מכירת מניות.

פס"ד שדות פקיד שומה פתח-תקווה נ' שדות חברה להובלה (1982) בע"מ
נדונה השאלה האם העברת פעילות שהתנהלה במסגרת שותפות לידי חברה בערבון מוגבל מהווה לצורכי מס הכנסה ממכירה של כל נכס ונכס מנכסי השותפות או שמא מכירה של "זכות בשותפות". כבוד השופט קבע "העברת חלק בשותפות היא במהותה העברת זכות ב'עסק פעיל', על מכלול נכסיו והתחייבויותיו". כלומר מכירת זכויות בשותפות הן כמו מכירת מניות.
לאחר פס"ד זה מס הכנסה הוציא חוזר מקצועי בו הוא קבע את המנגנון שלפיו יחושב רווח ההון במכירת זכות בשותפות:
סך התמורה
בניכוי עלות ההשקעה של השותף בשותפות והרווחים שחויבו במס בידי השותף במהלך חיי השותפות.
בתוספת הפסדים שיוחסו לשותף במהלך חיי השותפות.
היתרה היא רווח/ הפסד הון ממכירת זכות בשותפות.

שיחת שימוע - זכות של כל עובד, חובה של כל מעסיק

שיחת שימוע

שיחת שימוע – זכות של כל עובד, חובה של כל מעסיק שיחת שימוע כידוע, למעסיק ישנה פררוגטיבה ניהולית ושמורה לו הזכות לנהל את עסקו כרצונו,

קרא עוד »
דילוג לתוכן