fbpx

נוהל הכרה בחובות אבודים

כאשר ישנו חוב שהסיכויים לגבייתו הם אפסיים אז ניתן להכיר בו בחוב אבוד.
שסופק השירות או המוצר נרשמה חשבונית מס, בעל העסק מחויב במס על העסקה, גם במצב שבו לא קיבל בפועל תשלום עבור השירות או המוצר שסיפק כלומר בעל העסק שילם מס הכנסה ומע"מ מבלי שהתקבלה הכנסה כלשהי.
לא כל חוב שלא נגבה יכול להיות מוגדר כחוב אבוד, נקבע בחוזר מע"מ שהחוב ייחשב כחוב אבוד רק באחד מהמקרים הבאים:

 • כנגד החייב ננקטו הליכי הוצאה לפועל – במקרה זה המועד הקובע לחוב האבוד הוא המועד שבו יוכח שלמרות ההליך המשפטי פעולות הגבייה והוצאה לפועל לא הניבה תוצאות.
 • כנגד החייב ננקטו הליכי פשיטת רגל – במקרה זה המועד הקובע הוא המועד בו קבע המפרק את חלוקת הדיבידנד הסופי.
 • קיים הסדר נושים – כלומר החוב נמחק לפי סעיף 350 לחוק החברות במסגרת פס"ד.
 • החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש.
 • החייב עזב את הארץ ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל.
 • כאשר החוב אינו בסכומים גבוהים המנהל רשאי להכיר בחוב כחוב אבוד – אם ננקטו הליכי גבייה שלא הניבו תוצאות.

על מנת לקבל החזר מס עסקאות בשל חובות אבודים יש לבדוק כי התקיימו כל התנאים שלהלן :

 • בוצעה עסקה כהגדרתה בחוק מע"מ.
 • הוצאה חשבונית בגין העסקה.
 • החשבונית נכללה בדוח התקופתי ומס ערך מוסף שולם.
 • נותן השרות או המוכר לא קבלו את מלוא התמורה (בכסף או בשווה כסף).
 • החוב נחשב "חוב אבוד".

במידה וכל התנאים התקיימו יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת לקבל את החזר מס העסקאות:
הוצאה "הודעת זיכוי", למסור את הודעה למנהל בה יש לפרט: את פרטי העסקה , ההליכים שננקטו לגביית החוב (עו"ד) ולצרף את מסמכים הבאים: הודעת הזיכוי והעתקי הדוחות שבהם נכללו החשבוניות והחשבוניות המתייחסות לחוב האבוד, אתם יכולים גם לבצע חקירה כלכלית במקרה של חוב אבוד ולהפוך את ההחלטה. 

תאונת עבודה

תאונת עבודה – ביטוח לאומי כאשר עובד נפגע בעבודה, הפגיעה עלולה להיות בעלת השלכות על יכולת ההשתכרות שלו, וכן להשפיע על אספקטים שונים ביחסי העבודה

קרא עוד »
דוחות שנתיים למס הכנסה

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: "החוק" או "חוק שכר מינימום") קובע, בראש ובראשונה, את חובתו של המעביד לשלם שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לעובד

קרא עוד »
דילוג לתוכן