שאלות ותשובות

משרד רואי חשבון אלי מנחם ושות'

שירות ביקורת דוחות כספיים מבוצע ע"י רואה חשבון מוסמך. הוא מוענק לתאגידים וחברות כולל חוות דעת מטעמו על פי חוק. גופים אלה נדרשים להציג דוחות כספיים ומחובתו של רואה החשבון לערוך את ביקורת הספרים של אותו גוף בהתאם לתקנים. זוהי ביקורת מדגמית אך מתוכננת אשר עשויה לשקף את איכותו של הדוח הכספי.

מטרתה היא לייצר חוות דעת של רואה החשבון המבקר. בסופו של דבר השאיפה היא שהיא תהיה חיובית, ותראה התאמה בין הדוחות הכספיים ומצבה הפיננסי של החברה.  בעלי העניין של דוחות מבוקרים הנם בנקים, משקיעים, רשויות המס, ספקי אשראי  ועוד. הם נסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון שביצע את הביקורת עליהם.

גישור ובוררות הם מסודות חוקיים ונועדו להחליף את בית המשפט. זהו הליך שמתבצע בהסכמה של שני הצדדים, לעתים בהפניה של שופט. הבורר הנו האדן אשר מופקד על "בירור" הסוגיה ומכאן שמו. הוא אמור להיות מוסכם על שני הצדדים והוא זה שצריך להכריע. ההחלטה שיקבל הבורר מחייבת את שני הצדדים ותקפותה כפסק דין של בית משפט.

תפקידו של המגשר, הוא להציע פתרונות שונים, ולתרום לקיומו של מו"מ בין הצדדים. הוא לא מקבל החלטה כלשהי לגבי אופן סיום המחלוקת, אלא תפקידו לנתב בין שני הצדדים. באם הם הגיעו להסכמה, המגשר נסח הסכם פשרה שמקובל על שני הצדדים והוא תקף כמו פסק דין של בית משפט.

ייעוץ ותכנון מס הנו חישוב ותכנון מראש של מס, אשר עשוי להפחית או למנוע את תשלומו, הכול באמצעים חוקים. תכנן מס נכון, ינצל את הזכויות המגיעות לנישום כדי לצמצם את חובות המס שלו.

מי שעשוי לבצע תכנון מס הוא רואה חשבון  מוסמך אשר מכיר את פקודת המס לפרטי פרטים ויודע לבחון דרכי פעולה אשר יובילו לשומת מס נמוכה.

תפקידו של רואה החשבון הוא לבצע ליווי פיננסי , וכן לבחון דרכים להפחתת המס, הכול כאמור בדרכים כשרות וחוקיות. רק אדם הבקיא בפרשנויות ותקנות המס ידע להיות מספיק יצירתי כדי לסייע ללקוחותיו להפחית את שומת המס שלהם, זאת כאמור במסגרת ניהול החשבונות שלהם.

דוחות אישיים הם דוחות רווח והפסד לעצמאיים, בעלי חברות, שותפים בשותפויות ועוד. ניהול ועריכה בלתי מקצועית של דוחות אלה עלולה להוביל לתשלום מס מיותר.

בעצם מדובר בדו"ח שנתי אשר כולל דיווח על כל המקדמות ששולמו למס הכנסה וביטוח לאומי, ומשקף את מצב ההוצאות וההכנסות של הנישום. הוא מאפשר לרשות המסב להבין מהי הפעילות הפיננסית של העסק ומגוון ההכנסות שיש לו במהלך שנת המס. הוא כולל את הזיכויים והחיובים להם הוא זכאי או חייב. על פי הדו"ח מחושבת השומה הסופית שעל אדם לשלם.

היום אפשר להגיש דו"ח אישי גם בצורה דיגיטלית. מומלץ לפנות לרואה חשבון לצורך עריכת דו"ח שנתי אישי.

לכל דו"ח אישי מצורפים מסמכים כמו: דו"ח רווח והפסד, דוח התאמה לצרכי מס, טפסי 106, אישור על תשלומים לביטוח לאומי ועוד.

דו"ח כספי מעניק תמונה ברורה לגבי תוצאות פעילות של עסק, אדם או חברה כפי שמשתקפים במסמכים שונים כמו: דפי חשבון בנק, דו"ח של ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, קופת גמל ועוד. דו"ח מצב של קופות פיצויים וקרן השתלמות.

דוחות כספיים יכולים להיות כאמור של אדם פרטי, מוסד או ארגון.

כל הדוחות נכתבים בשפה אחידה ומשתמשים במונחים מקצועיים מעולם הפיננסים. דוחות כספיים של גופים כלכליים, נערכים בהתאם לכללי החשבונאות הידועים כדי לתאר את מצבה הכספי של ישות כלשהי.

כאשר מדובר בחברה אשר מונפקת בבורסה, נועדו הדוחות הכספיים שלה לשקף לציבור המשקיעים את מצבה הפיננסי והם מקור המידע היחידי שיש למשקיעים עליה.

אחת לכמה שנים נדרשים נישומים של מס הכנסה למלא הצהרת הון. בדרך כלל יהיו אלה עצמאיים או בעלי עסקים, אבל גם אנשים פרטיים. בהצהרת הון נדרש האדם להצהיר על ההון שיש לו, וזה כולל גם התחייבויות ונכסים.

מילוי לא נכון עלול להוביל לחקירה, ולכן חשוב להסתייע ברואה חשבון מוסמך, אשר יסייע לכם להגיש הצהרת הון כשרה. זהו בעצם סיכום של הון שיש לאדם וזה כולל גם הון נזיל וגם רכוש, רכב, נכסי נדל"ן ועוד.

הצהרת הון נעשית בעיקר עבור רשות המיסים. היא אמורה לשקף ולאמת את הדיווחים של הנישום באמצעות אימות מידע.

שירות ביקורת דוחות כספיים מבוצע ע"י רואה חשבון מוסמך. הוא מוענק לתאגידים וחברות כולל חוות דעת מטעמו על פי חוק. גופים אלה נדרשים להציג דוחות כספיים ומחובתו של רואה החשבון לערוך את ביקורת הספרים של אותו גוף בהתאם לתקנים. זוהי ביקורת מדגמית אך מתוכננת אשר עשויה לשקף את איכותו של הדוח הכספי.

מטרתה היא לייצר חוות דעת של רואה החשבון המבקר. בסופו של דבר השאיפה היא שהיא תהיה חיובית, ותראה התאמה בין הדוחות הכספיים ומצבה הפיננסי של החברה.  בעלי העניין של דוחות מבוקרים הנם בנקים, משקיעים, רשויות המס, ספקי אשראי  ועוד. הם נסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון שביצע את הביקורת עליהם.

סעיף זה מעניק זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת בגין הכנסתו/ה מיגיעה אישית, במשך 36 חודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים/ה החייל/ת את השירות הסדיר.
"שרות סדיר" ו"חייל משוחרר" כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד – 1994:
"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות , במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון נוסח משולב, תשמ"ו 1986- ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;
"חייל משוחרר"- מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט 1959- [נוסח משולב]; לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות;

מכאן שגם שרות לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח לאומי, יחשב שירות סדיר המעניק נקודות זיכוי עפ"י הסעיף

 

לפי סעיף 45(ג) לפקודה, יחיד יהיה זכאי לנקודות זיכוי בעד נטולי יכולת רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד לפי סעיף 44.
לנישום ניתנת האפשרות לבחור בין קבלת נקודת זיכוי לפי סעיף 45, לבין קבלת זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת ילד במוסד לפי סעיף 44.

החל משנת המס 2006 , ניתן לקבל נקודות זיכוי בשל סיום לימודים לתואר אקדמי.
הזיכוי יינתן לתושב ישראל שסיים לימודיו החל משנת המס 2005 בשנה שלאחריה )תעודה משנים קודמות לא מזכה בהקלה ממס).
בנוסף מסיימי לימודים לתעודת הוראה וכן מסיימי לימודי מקצוע זכאים להקלה במס .
לימודי מקצוע: לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל 1,700- שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה.
תעודת מקצוע: תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת ע י משרד ממשלתי.
ההטבה הניתנת היא מחצית נקודת זיכוי בשנות המס שלאחר שנת סיום התואר וכמספר שנות הלימוד לתואר/מקצוע אך לא יותר משלוש שנים לתואר ראשון/מקצוע ושנתיים לתואר שני.

מי שסיים את לימודיו לתואר ראשון בלבד החל משנת 2007 ואילך יהיה זכאי החל מהשנה שאח כ לנקודת זיכוי אחת במקום חצי נקודה.
מי שסיים תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים ).

אל הבקשה יש לצרף אישור על סיום הלימודים וטופס 119 .

לא קיימות בפקודת מס הכנסה הטבות ספציפיות לסטודנט, אלא אותן הטבות הניתנות לכל עובד כמו נקודות זיכוי לתושב וכן בגין נסיעות, הנחה במס על הכנסות מריבית במידה ואין לו הכנסות נוספות (פטור מיעוטי הכנסה), נקודות זיכוי נוספות במקרה של חייל משוחרר או עולה חדש וכו'. 
יש לציין כי מי שסיים לימודי תואר או מקצוע, יתכן וזכאי לנקודות זיכוי נוספות לאחר סיום לימודיו לפי סעיפים 40 ג' ו – 40 ד' לפקודת מס הכנסה (פ.מ.ה.).

כל אדם שעובד ביותר ממקום עבודה אחד חייב לבצע תאום מס, ללא קשר לגובה ההכנסה. קיים אומנם סף הכנסה שלא יגיע לחבות מס בפועל עקב נקודות הזיכוי, אולם סף המס נקבע בעת עריכת תאום המס. 
יתכן שתאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה אולם חייבים לערוך תאום מס

אישור על ניכוי מס במקור לחייבים בניכוי מס במקור מונפק בדרך כלל אוטומטית לנישום (אישור זה ניתן לבעלי תיקים במס הכנסה). בקשה להקטנת אחוז הניכוי יש להעביר לחוליה המרכזית שבפקיד השומה באזור מגוריך.
החל משנת 2009 אישוריהם של הנישומים מצויים באתר רשות המיסים ולא יודפסו ולא ישלחו אל הנישומים.עם זאת בשנת 2009 עדיין תתאפשר הדפסת אישורים במשרדי פקידי השומה ובאמצעות האינטרנט בדואר אלקטרוני, כדי לאפשר התאקלמות לשינוי.
למעבר לאתר לחץ כאן

ילד עם לקות למידה שאובחן כבעל בעיית קשב וריכוז או היפר-אקטיביות, יחשב כנטול יכולת לעניין נקודות זיכוי להורים רק אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

 1. אובחן רק ע"י רופא מומחה(נוירולוג, פסיכיאטר או מנהל המחלקה להתפתחות הילד) בטופס 127 כבעל ADD/ADHD.
 2. ניתן אישור ע"י ועדת השמה (לא ועדת שילוב) על הפניית הילד לחינוך מיוחד.
 3. לימוד בפועל בחינוך מיוחד.

  "חינוך מיוחד": בי"ס או גן לחינוך מיוחד – יש להמציא אישור מנהל בי"ס או גן על לימוד בפועל.כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל- יש להמציא אישור מנהל בי"ס על לימוד בפועל
  בכיתת אם לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל
  .

  יש להמציא אישור כאמור עבור כל שנה בה נדרשות נקודות הזיכוי.

חריג: משנת 2007 ואילך, תלמיד תיכון(כיתות י'- יב'. או ט' – יב'), אינו חייב ללמוד בחינוך מיוחד, אך חייב להיות מאובחן כפי שנכתב בסעיף 1, ועם אישור כפי שנכתב בסעיף

אם הישוב בו אתה מתגורר זכאי להטבת ישוב, עליך לפנות לרשות המקומית לקבלת אישור בדבר תושבות.רשימת הישובים הזכאים להטבה מצויה בחוברות הניכויים השנתיות

המידע מופיע באתר רשות המיסים בחוברות ניכויים

לסכומים מתואמים ועדכונים: ראה ב- חוברות ניכויים המופיעה גם באינטרנט.

בהתאם לסעיף 37 לפקודת מס הכנסה, שתחולתו מיום 1/1/05, הרי שיחיד, אשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה ושהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה – כי בשנת המס כלכלת בן זוגו הייתה עליו תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

משמעות הדבר כי החל מיום 1/1/05 – בוטלה נקודת הזיכוי בגין בן זוג שאינו עובד למעט במקרה בו אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה וכלכלתו על בן הזוג השני

ניתן למצוא את שוויה של נקודת זיכוי בכל שנה ב- חוברת ניכויים (בפרק ב').

אם הכנסתך נובעת מכמה מקורות – הנך רשאי לערוך תיאום מס באמצעות מעבידך או באמצעות מחלקת תיאומי מס במשרד מס הכנסה הקרוב לאזור מגוריך באופן עצמאי או על ידי מייצג שהורשה לכך (רו"ח, יועץ מס), כך תימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
כדי לערוך תיאום מס עליך למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116), הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך, לצרף תלוש משכורת מכל מעביד והצהרה על מקורות ההכנסה השונים.
תיאום מס ניתן לבצע בכל פעם שיש שינוי בהכנסות והוא נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה.
תיאום מס אינו בא במקום הגשת דו"ח שנתי ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס.
טפסים מידע נוסף ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי הארץ או באתרנו באינטרנט.
ראה מידע בנושא תיאום מס לשכירים באתרנו.

במסגרת שיפור השירות לציבור קיימת אפשרות לבצע תיאום מס באופן עצמאי באמצעות האינטרנט מבלי להזדקק להגיע לפקיד השומה

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור לנכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד. 
במידה ומדובר בהכנסה מיגיעה אישית :
אם הנכות נקבעה לתקופה של 365 ימים או יותר – 
תהיה ההכנסה פטורה עד לתקרה שבסעיף. (522,000 ₪ לשנת המס 2008)
אם הנכות נקבעה לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – 
תהיה ההכנסה פטורה עד לתקרה שבסעיף. (62,640 ₪ לשנת המס 2008).
במידה ומדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית או שההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מהאמור בסעיף (62,640 ₪ לשנת המס 2008): 
תהיה פטורה גם הכנסה שלא מיגיעה אישית עד לתקרה בסעיף (62,640 ₪ לשנת המס 2008)
עם זאת, אם המדובר בהכנסות שמקורן מריבית על פקדון, ת.חסכון או קופ ג ואשר מקור הכספים שהופקדו הוא פיצוי או כספי ביטוח בשל פגיעת גוף, תגדל תקרת הפטור.
(223,200 ₪ לשנת המס 2008).
מי שנקבעה לו נכות כאמור לגבי חלק משנת המס יינתן לו הפטור באופן חלקי לפי יחס הימים.
הסכומים המעודכנים לגבי כל שנת מס מצויים בחוברת דע זכויותיך וחובותיך וב- לוח ניכויים .

לגבי השכרת דירה למגורים בישראל קיימות שלוש חלופות מיסוי לבחירה ע י הנישום:

 1. חבות מס בשיעורי מס רגילים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ואפשרות לניכוי הוצאות.
 2. חבות מס בשיעור של 10% בלבד במקום בשיעורי המס הרגילים וללא הגבלת תקרת הכנסה. מסלול זה אפשרי רק בתנאי ששילמת לפקיד השומה את המס על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות.
  שים לב – אם בחרת לשלם את המס על הכנסתך מדמי שכירות לדירת מגורים לפי מסלול זה, לא תהיה זכאי לכל ניכוי, הוצאה או פטור מהכנסה זו ולכל זיכוי מהמס החל עליה.
  אם ללא הכנסתך מדמי שכירות אלו, לא היית חייב בהגשת דו ח ואתה בוחר לשלם את המס לפי מסלול זה, תהיה עדיין פטור מהגשת דו ח למס הכנסה
 3. על פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש ן- 1990 , ניתן לקבל פטור על דמי שכירות שקיבלת בשל דירת מגורים בישראל המשמשת למגורים וזאת עד לסכום התקרה המתואמת (נכון לשנת 2008 – 4,320 ₪ לחודש). הפטור יינתן בתנאים הבאים:
  א. דמי השכירות הם מדירה או חלק ממנה המיועדים לשמש למגורים,למעט דירה 
  הרשומה בפנקסים שחייבים לנהל אם רואים בהכנסה מדמי שכירות כהכנסה 
  מעסק.
  ב. המשכיר הוא יחיד והדירה הושכרה ליחיד או לחבר בני אדם שאושר לצורך כך.
  ג. למשכיר מסמך חתום בידי השוכר כי הדירה משמשת למגוריו.
  ד. דמי השכירות התקבלו בשנת המס.

הפטור יינתן להכנסה העונה על כל התנאים שפורטו לעיל, עד לסכום התקרה המתואמת.

"התקרה המתואמת" היא התקרה בניכוי הסכום בו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.


לדוגמה:
הכנסה שנתית משכירות למגורים מיחיד ליחיד: 80,000 ₪.
התקרה בשנת 2008 : 51,840 ₪ = 12 X 4,320 ₪.
הסכום העולה: 28,160 ₪ = 51,840 – 80,000
תקרת הפטור המתואמת: 23,680 ₪ = 28,160 – 51,840
החלק החייב בשעורי מס רגילים: 56,320 ₪ = 23,680 – 80,000


הסברים נוספים ותקרת הפטור לגבי כל שנת מס ניתן למצוא בחוברות "דע זכויותיך וחובותיך".

סעיף 9 (7א) מעניק פטור ממס על מענק הוני שמתקבל עקב פרישה וזאת עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה לכל שנת עבודה. פקיד השומה במקרים מיוחדים רשאי לפטור גם סכום העולה על חישוב זה.
בכל מקרה לא יעלה הסכום הפטור על תקרת משכורת חודשית (10,500 ₪ בשנת 2008) לכל שנת עבודה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בחוברת דע זכויותיך וחובותיך וכן בחוברות הניכויים המפורסמות באתר רשות המסים.

לא. כפי שזה נהוג גם היום, זקיפת שווי השימוש תיקבע בהתאם למחיר הרכב 
בהיותו חדש.

בהתאם לסעיף 37 לפקודה בתחולה מיום 1/1/2005 – הינך יחיד מוטב משום שהגעת לגיל פרישה וכלכלת אשתך עליך ולכן מגיעה לך נקודת זיכוי אחת.

הזכאות של חייל משוחרר לנקודות זיכוי תלויה בתאריך סיום השירות הסדיר ובמשך תקופת שירותו הסדיר. 
ככלל, תקופת הזכאות הינה למשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש השחרור משירות סדיר: 
לגבי חייל משוחרר ששוחרר החל מיום 1 בינואר 2013
לגבי גבר : – אם שירת שירות סדיר של לפחות 23 חודשים מלאים – 2 נקודות זיכוי 
– אם שירת שירות סדיר במשך פחות מ 23 חודשים מלאים – נקודת זיכוי אחת. 
לגבי אישה:- אם שירתה שירות סדיר של לפחות 22 חודשים מלאים – 2 נקודות זיכוי
– אם שירתה שירות סדיר במשך פחות מ 22 חודשים מלאים – נקודת זיכוי אחת.
מי ששוחרר קודם לכן, יוכל לבחון את זכאותו בחוברות "דע זכויותיך וחובותיך" המצויות באתר רשות המיסים.

בשל עבודתו במדינת חוץ לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה אילו היה נשאר תושב אותה מדינה(סעיף 9 ג – תיקון 132 – בתוקף משנת מס 2003).

בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה אדם שתרם בשנת מס סכום שעולה על 400 ₪ (בשנת 2008)לקרן לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), יזוכה מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 35% מסכום התרומה (ואם מדובר בחברה בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) באותה שנה ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת המס בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של נישום באותה שנה או על תקרה (4,208,000 ₪ בשנת 2008) לפי הנמוך שביניהם.
תרומה שעולה על התקרה לזיכוי באותה שנה או אם היה הפסד באותה שנה, יינתן בגינה זיכוי ממס ב- 3 שנות מס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת מ-3 שנות מס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי.
הסכומים המעודכנים לגבי כל שנת מס מצויים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" ובלוח ניכויים.

בהתאם לסעיף 44 לפקודת מס הכנסה, כאשר משולם למוסד מיוחד בגין החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות , עיוור או בלתי שפוי בדעתו, יותר זיכוי של עד 35% מאותו חלק מהסכומים ששולמו , העולה על 12.5% מהכנסתך החייבת. בהוצאות נכללים כל הסכומים ששולמו בעד ההחזקה במוסד, כולל טיפול רפואי מצד המוסד. 
יצוין כי הזיכוי לפי סעיף זה מותנה בהגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127), אישורים על עמידה בתשלומים ובמקרה של הורה גם הצהרת הורה בדבר מי מילדיו זכאי לזיכוי זה.
זיכוי לפי סעיף זה ינתן רק אם הכנסתו החייבת של נטול היכולת לא עלתה על תקרת הכנסה (144,000 ₪ בשנת 2008 ) ואם יש לו בן זוג הכנסתם החייבת המשותפת לא עלתה על תקרה (230,000 ₪ בשנת המס 2008 ). 
הכנסה חייבת – במקרה זה לרבות הכנסה פטורה עפ"י דין.

עליך לפנות למחלקת הגביה בפקיד השומה האזורי בצירוף דוגמת שיק של חשבון הבנק שאליו הינך מעוניין לקבל את ההחזר.
כמו כן, ניתן להחתים את ההודעה שקיבלת בבנק ולהעבירה לפקיד השומה.

באפשרותך לקבל מידע כללי בחוברות דע זכויותיך וחובותיך 
מי שאינו חייב בהגשת דו ח יכול להגיש בקשה להחזר מס. בקשה זו נעשית לגבי כל שנת מס בנפרד, ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מתום 6 שנים לאחר שנת המס. 
לשכירים: עליך להגיש בקשה להחזר מס ע ג ט' 0135 ואליה יש לצרף את המסמכים הנדרשים כפי שמוסבר בחוברת דע זכויותיך וחובותיך .
הזמן המרבי לקבלת החזר לשכירים שאינם חייבים בהגשת דו ח, עפ י פקודת מס הכנסה, הוא שנה מיום עריכת השומה או שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס, לפי המאוחר. 
פקיד השומה רשאי לעכב החזר מס מהסיבות הרשומות בחוק.

באפשרותך להשתמש בסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים המופיע לנוחיותך באינטרנט.

בחודשים מרץ-אפריל מקיים אגף מס הכנסה לשכות הדרכה למילוי דו ח שנתי.
כמו כן קיימת לשכת הדרכה בתל אביב בימים א,ג,ה בשעות : 19:00 – 16:00.
כתובת הלשכה : רח' שפע- טל 12, תל-אביב (מול מגדלי עזריאלי) .

חשוב לדעת! – משהוגשה בקשה להחזר מס, לא ניתן לבטלה.

בהתאם לסעיף 160 לפקודת מס הכנסה, באם מדובר באדם שלא חייב בהגשת דוחות ההחזר צריך להיעשות תוך שנה מיום שנערכה שומה או תוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס – לפי המאוחר.
בהתאם לסעיף 159 א' לפקודת מס הכנסה אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר תוך 90 יום מיום קבלת הדוח במשרד השומה או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח – לפי המאוחר.
נציין כי להחזר המס יצורפו הפרשי הצמדה וריבית.

במידה וטרם קיבלת תשובה לפנייתך בנושאים אלו תוכל לפנות לפקיד השומה/
למשרד האזורי במקום מגוריך . 
לאיתור שיוך לפקיד שומה ראה באתרנו ב יחידות הרשות .

לכל האבות לפעוטות יינתנו נקודות זיכוי , כמפורט להלן : נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה . ההטבה במס באה לידי ביטוי בהפחתה של ערך סה"כ נקודות הזיכוי מהמס החל בהתאם להכנסה, כשערכה של כל נקודת זיכוי 215 ₪ בשנת המס 2012 .

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים"

החל מיום 1.1.12 ניתנת לאמהות נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד עד גיל 5 . נקודת הזיכוי ניתנת לאם משנת המס שלאחר לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים (זאת בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות להן זכאיות האימהות בגין כל ילד).
מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/אישה ) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו .

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים"

לך האם מגיעות 4 נקודות זיכוי – שתיים עבור כל ילד, לך האב מגיעה נקודת זיכוי אחת בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים)

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים"

מאחר ונקודות הזיכוי מופחתות מהמס בו חייב הנישום, הרי שבמקרה שלך, מאחר ואינך משלם מס לא תוכל ליהנות מנקודות הזיכוי . יחד עם זאת, אנו מציעים לך לבדוק את זכאותך לקבלת "מענק הכנסה" במסגרת חוק מס הכנסה שלילי, הנותן מענה לעובדים המשתכרים בין 2,040 ל-6,043 ₪ להורים לילד או שניים או המשתכרים עד 6,646 ₪ להורים לשלושה ילדים ומעלה. 

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים"

מאחר ונקודות הזיכוי מופחתות מהמס בו חייב הנישום, הרי שבמקרה שלך, מאחר ואינך משלם מס לא תוכל ליהנות מנקודות הזיכוי . יחד עם זאת, אנו מציעים לך לבדוק את זכאותך לקבלת "מענק הכנסה" במסגרת חוק מס הכנסה שלילי, הנותן מענה לעובדים המשתכרים בין 2,040 ל-6,043 ₪ להורים לילד או שניים או המשתכרים עד 6,646 ₪ להורים לשלושה ילדים ומעלה. 

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים"

בהתאם לגילאי הילדים אתה זכאי לנקודות הזיכוי עבור "פעוט" הניתנות לכל האבות לילדים קטנים שכירים ועצמאים כאחד.

בהתאם לסעיף 40(ב) לפקודת מס הכנסה, הורה החי בנפרד מבן זוגו, הנושא בכלכלת ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנה ושאינם סמוכים על שולחנו – זכאי לנקודת זיכוי אחת. 

במידה שהילדים סמוכים על שולחנך, קובע סעיף 40(ב)(1) – כי במשפחה חד הורית, יקבל ההורה עבור הילדים שנמצאים אצלו, נקודת זיכוי אחת בעד כל ילד שטרם מלאו לו 19 שנים בשנת המס, למעט ילד שנולד השנה, או שמלאו לו 18 שנים השנה, אשר עבורו תינתן חצי נקודת זיכוי בלבד. בנוסף תינתן נקודת זיכוי אחת על עצם היותו הורה במשפחה חד הורית. 

לצורך מיצוי זכויותייך, עלייך לפנות אל פקיד השומה הקרוב למקום מגורייך, ולהגיש לו טופס 4440 המכונה "הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד" וכן אסמכתא שמתקיים הליך גירושין בין הצדדים (כגון :תביעת מזונות). את הטופס ניתן להוריד כאן.

גרוש שמשלם דמי מזונות עבור ילדיו ונישא לאישה אחרת, מגיע לו נקודת זיכוי לפי סעיף 40 וגם לפי סעיף 40 א לפקודת מס הכנסה. 
לגרוש מגיע לקבל נקודת זיכוי עבור תשלום דמי מזונות עבור ילדיו ללא הבחנה גם אם הוא נישא לאישה אחרת.
תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת לפי סעיף 40 א אם הוא משלם מזונות לבן זוגו לשעבר (לא עבור הילדים) וזאת, רק אם הוא נשוי לבן זוג אחר

 1. לפי הוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת , שאילו היה רווח היה חייב במס,יקוזז תחילה כנגד רווח הון ראלי בשנת המס.
  ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני ע ישראליים גם כנגד אלה: 
  (א) הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני ע.
  (ב) ריבית או דיבידנד מני ע אחרים – ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
 2. סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.
 3. במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל .
 4. במידה ובחישוב הכנסותיך מרווחי הון נוכה מס בסכום הגבוה מחבות המס (כגון במקרה שלא הובאו בחשבון הפסדים הניתנים לקיזוז וכד'), ניתן להגיש לפקיד השומה שבאזור מגוריך בקשה להחזר מס.
 5. את הבקשה להחזר מס יש לבצע באמצעות הגשת דוח על ההכנסות שנת המס הרלוונטית על גבי טופס 1301 או 0135 בצרוף נספח ג' – פירוט רווחי /הפסדי הון שנבעו מניירות ערך. לדוח יש לצרף אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/ת זוגך מכל המקורות לרבות טופסי 106 ממקומות העבודה וטופסי 867 מהבנקים לשנה הרלוונטית, המרכזים את כל הכנסותיך משוק ההון באותה שנה והמס שנוכה מהן. את הדו ח והנספח ניתן להוריד מאתר רשות המיסים .
  החל מ – 20/10/09 ניתן להגיש טופס 1301 רק באופן מקוון (באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מייצג).
 6. בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד חלוף שש שנים מתום אותה שנת מס בגינה נדרש ההחזר. את הדוח על צרופותיו ניתן להגיש בכל אחד ממשרדי השומה בארץ.
 7. ניתן לבדוק את הזכאות להחזר מס בטרם הגשת הדו ח ע י שימוש בסימולאטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים .

חומר נוסף בנושא תוכל למצוא בחוברות דע זכויותיך וחובותיך אותן ניתן לקבל במשרדי השומה הפרוסים ברחבי הארץ או באתר רשות המיסים.

 1. לפי סעיף 125 ג(ב) היחיד יחויב בשיעור של 15% מס.
  לפי סעיף 125(ד) יוטל מס בשיעור של 35% על ריבית שהופקו, שצמחו או נצברו עד תום שנת 2004 על נ"ע זרים ו 15% מ- 01.01.2005.
 1. אנא נסה לדווח שנית.
  במידה ותיתקל בבעיה, צור עימנו קשר בטלפון 02-5656400 (הנהלת המכס- ג'נרי) כדי שנוכל לעזור לך on-line.
 1. לפי סעיף 125 ג(ב) היחיד יחויב בשיעור של 15% מס.
  לפי סעיף 125(ד) יוטל מס בשיעור של 35% על ריבית שהופקו, שצמחו או נצברו עד תום שנת 2004 על נ"ע זרים ו 15% מ- 01.01.2005.

מס הכנסה אינו מאשר תוכנות אלא רושם אותן. אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה להוראות ניהול פנקסי חשבונות. באפשרותך לבדוק רישום תוכנה באמצעות אתרנו באינטרנט לחץ כאן.
בכדי לרשום תוכנה חדשה יש לפנות לאגף השומה ולצרף עותק מהתוכנה אותה מבקשים לרשום. את המידע עבור רישום תוכנה חדשה ניתן למצוא בהוראות ניהול פנקסים תוספת 1
לנספח ה'. לפרטים נוספים לחץ כאן.

כדי לקבל אישור שכזה עליך לפנות למשרד השומה האזורי למחלקת הכרטסת. יש להגיע עם ת.ז. באישור שיימסר לך ירשם כי אין לך הכנסות שדווחו למס הכנסה.

גיוס עובדים לשירות המדינה נעשה ע י נציבות שירות המדינה.
באתר נציבות שירות המדינה מפורסמים מכרזים למשרות פנויות.
מידע כאמור מפורסם גם בעיתונות.

למסירת מידע בנושא יש לפנות לאחת מיחידות המודיעים המחוזיות או באמצעות האינטרנט.
לפרטים אנא פנה לקו הצדק

על מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגית השמש העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיה סולאר-תרמית יוענק פחת מואץ בשיעור שנתי של 25%. הטבה זו תוענק במידה והמתקן לייצור חשמל הופעל בתקופה שמיום תחילת התקנות 1.1.2009 ועד לתום שנת המס 2013.

עולה חדש מקבל נק' זיכוי באופן הבא : 
בשמונה עשר החודשים מיום עלייתו ארצה – 0.25 נקודת זיכוי עבור כל חודש.
בשנים עשר החודשים הבאים – 1/6 נק' זיכוי עבור כל חודש 
ובשנים עשר החודשים הבאים – 1/12 נק' זיכוי עבור כל חודש
סה"כ זמן לניצול להטבה הוא 3.5 שנים מיום העלייה ארצה

הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה).
למעט קצבה המושלמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

יחיד שקיבל הכנסת עבודה מ"קרוב" ו/או יחיד שקיבל הכנסת עבודה מאת חבר בני אדם שהיחיד או קרובו הם בעלי שליטה בו. אינו זכאי לקבלת מענק עבודה.

"קרוב" לעניין זה הוא – בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצאי, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

לא. שיטת המס תשתנה רק בנוגע לכלי רכב שיירשמו לראשונה החל מ- 1 בינואר 2010. זקיפת שווי השימוש לכלי רכב קיימים תמשיך להתבצע בהתאם לשיטת קבוצות המחיר. יובהר כי עד שנת 2011 ימשיך לחול המתווה הקיים שהתחיל משנת מס 2008 ונפרס על ארבע שנים. לא יהיה כל שינוי במתווה זה.

לא. שיעורי זקיפת שווי השימוש החודשי (2.35% בשנת מס 2010 ו- 2.75% בשנת 2011 ואילך) ממחיר המחירון של הרכב, נקבעו כך שהם משקפים, בקירוב, את סכומי הזקיפה כפי שהם נקבעו לשנים 2010-2011, ביחס למחירי הרכב הממוצעים בכל קבוצת מחיר. זקיפת השווי יכולה להיות גבוהה, נמוכה או זהה לזו שנקבעה לשנים 2010-2011 בשיטה הקיימת, תלוי במחיר הרכב לצרכן סופי (מחירון). כל עובד יוכל לדעת בקלות מהם כלי הרכב הפחות מזהמים שייהנו ממיסוי מופחת ולשקול את צעדיו בהתאם.

כאשר מסכום הזקיפה שיחושב כאחוז ממחיר המחירון או שייקבע לפי קבוצת המחיר יופחת סכום קבוע של 500 ש ח לחודש.

סכומי הזקיפה לכל דגם רכב יתפרסמו עם ישום המהלך באתר האינטרנט של רשות המסים.

בכל תחילת שנה אנו מקבלים מהיבואנים מחירי רכב מעודכנים, 
היבואנים אמורים להעביר את הקבצים עד 15 לינואר, אנו קולטים את המידע ומבצעים חישוב של מחיר מתואם, 
לאחר מכן טוענים קבצים מעודכנים לתחילת 2015.
הקבצים נטענים עד 22 לינואר.
עד תאריך זה אין לנו קבצים לטעינה.

לך כאם מגיעות סה"כ 5 נקודות זיכוי בגין הילדים לפי הפירוט הבא: 2 נקודות זיכוי לכל ילד בגין הילדים בני שנתיים ושלוש ( כאשר מלאו לילד שנתיים או שלוש בשנת המס ) ובגין הילד בן עשר נקודת זיכוי אחת .
לך כאב מגיעות 3 נקודות זיכוי נוספות בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים) 
לפי הפירוט הבא: בגין הילד בן השנתיים – 2 נקודות זיכוי ובגין הילד בן השלוש – 1 נקודת זיכוי 
קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים"

רווח הון הוא הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי של הזכות ציבורית, מכאן שבמקרה זה סך רווח ההון הוא 90,000 ₪. 
רווח ההון מתחלק לרווח אינפלציוני ורווח ראלי.
לגבי נכס שנרכש לפני 31.12.1993 הנישום ישלם מס בשיעור של 10% על הסכום האינפלציוני שנוצר עד 31.12.1993. הסכום האינפלציוני שנוצר לאחר תאריך זה פטור ממס. 
ההבדל בין רווח הון לבין רווח אינפלציוני (חייב ופטור) הוא רווח הון ריאלי. את רווח ההון הריאלי יש לחלק בין שתי תקופות: עד היום הקובע (31.12.2002) ולאחר היום הקובע (מ- 01.01.2003 עד יום המכירה) בשל השינויים בשיעורי המס .