fbpx

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי נחקק בישראל בשנת 1953 ומטרתו הייתה הסדרת פעולתה מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל. בעיקרון החוק מגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי. כמו ברוב המדינות בהן נהוג חוק ביטוח לאומי, גם אצלנו קיימת מגבית תשלום חובה המנוכה מהכנסתו של כל עובד בין אם שכיר או עצמאי. גם מי שאינו עובד מחויב לעיתים בסכום עבור ביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי מספק הגנה כלכלית ברמות שונות וגם זכאות לתשלומים מהביטוח הלאומי שונה בהתאם לסוג המצב. סוגי המצבים המזכים אזרח בתשלומים מביטוח לאומי כוללים:

אבטלה שאינה מרצון, בעקבות פיטורין, תאונת עבודה או מחלה.

אסונות משפחתיים, כמו מוות של מפרנס עיקרי במשפחה.

נכות בעקבות מחלה או תאונה או נכות מלידה,

אסונות טבע

מצב של עוני

תשלומים של פנסיה לאחר פרישה לגימלאות

חופשת לידה או חופשה בשל הריון

פגיעה בפעולת טרור או בשל מלחמה.

חלקם של מצבי התמיכה מוגבלי זמן .לדוגמא דמי אבטלה, ניתן לקבל לתקופה מוגבלת בזמן , לעומת קצבת נכות שאינה מוגבלת בזמן.

חלקם של סוגי התמיכה מוגבלים לפי מצבו הכלכלי של המבוטח לדוגמא, תמיכה בעניים, הבטחת הכנסה, וחלקם אינם מוגבלים כמו לדוגמא תשלומי חופשת לידה.

חלקם של סוגי התמיכה כמו דמי אבטלה מיועדים לשכירים בלבד. וחלקם מיועדים לשכירים ועצמאים כמו פיצויים עקב תאונת עבודה. מטרתו של מנגנון הביטוח לאומי היא לוודא כי רק אלו הזכאים לתמיכה יקבלו תשלומי תמיכה.

המוסד לביטוח לאומי גובה מכל אזרח בישראל דמי בריאות המהווים את ביטוח הבריאות הממלכתי הבסיסי המאפשר קבלת טיפול רפואי בעת הצורך. בשנת 2016 שיעור דמי הביטוח הלאומי היו 3.5% ממשכורת של עד 5,678 ומעל משכורת זו נגבים 12% על כל שקל נוסף .

חיילים בשירות צבאי אינם נדרשים לתשלומי ביטוח לאומי והמדינה משלמת עבורם. חיילים משוחררים משלמים בהתאם למצבם התעסוקתי. עצמאי, שכיר או לא עובד.

תשלומי הביטוח הלאומי הינם חודשיים ומושפעים ממדרגות השכר. גם הסיוע שתקבל מהמדינה בבאם תזדקק לו יהיה כגובה תשלומי הביטוח הלאומי ששילמת בכל חודש. אם שילמתי יותר תקבל יותר.

אם אתם טסים לחו"ל או מטיילים בחו"ל, או נמצאים מחוץ למדינה לכל מטרה אחרת. אתם עדיין חייבים לשלם לביטוח לאומי. לא שילמתם בזמן ? אתם צפויים לריביות ולקנסות. לכן חשוב לטפל בתשלומי הביטוח הלאומי גם כשלא נמצאים בארץ.

סטודנטים באוניברסיטה מקבלים פנקס שוברים לתשלום מופחת של 124 ₪. אך סטודנט שעובד כשכיר, מקום העבודה משלם עבורו.

זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.
דילוג לתוכן