fbpx

דיני עבודה

דיני עבודה

דיני עבודה שייכים לתחום המשפט האזרחי ומאוגדים בחוקיה של מדינת ישראל. מטרתם של דיני עבודה הינה הסדרת מערכת היחסים בין כל עובד למקום עבודתו ולמעסיק שלו.

דיני עבודה עוסקים במגוון תחומים נוספים הקשורים למערכת היחסים עובד מעביד,כגון זכויותיו של העובד במקום העבודה שלו וגם הסדרת מערכת היחסים בין ועד עובדים או ארגון עובדים לבין המעסיק שלהם.

מהם עיקרי דיני העבודה ?

דיני העבודה, קובעים זכויות סוציאליות ותנאים מינימאליים להם זכאי כל עובד במסגרת עבודתו כגון:  שכר מינימום, ימי חופשה, שעות עבודה מסודרות, ימי מחלה, דמי הבראה, שימוע לפני פיטורין, גיל עבודה מינימאלי, פיצויים בגין פיטורים, אפלייה, חוקים המגינים על נשים בהריון במקום עבודתם, הטרדה מינית, הרעת תנאים וכדומה.

דיני העבודה מטילים מגבלות על המעסיק בכדי לשמור על רווחתם ובריאותם של העובדים ועל מנת למנוע מקרים של הטלת סמכויות וסנקציות לא חוקיות ומקרים של ניצול.

אין ביכולתו של המעסיק להתעלם מדיני העבודה, אלו הם שורת תקנות, הסדרים וחוקים המחייבים אותו באשר הוא. אליו להכיר בהם ולנהוג על פיהם כחוק.

כמו כן גם לעובדים אין אופציית וויתור על דיני העבודה, גם לא בעבור טובות הנאה או פיצויים כספיים . הזכויות להן זכאי כל עובד מתוקף דיני העבודה מאפשרות לו בריאות וביטחון כלכלי, וכן מגינות עליו במקום עבודתו .

מהם יחסי עובד מעביד ?

בדרך כלל בכל מקום עבודה, נחתם חוזה בין העובד למעביד המסדיר את מקום העבודה והתחייבויות התשלום כלומר הגדרת מערכת הגומלין בין העובד למעסיקו. זהו הבסיס למערכת היחסים עובד מעביד. פרט להסכם אישי, נדרשים שני הצדדים לציית לכל החוקים והתקנות החלים עליהם במסגרת דיני העבודה, או אם קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה למיניהם.

מהו בית דין לעבודה ?

בית הדין לעבודה מתמחה בעיקר בדיני העבודה וזהו המקום בו דנים בכל המקרים הקשורים לתחום של דיני העבודה מאחר ותחום זה הינו תחום חשוב ביותר בישראל.

חשיבותם של דיני עבודה היא רבה מאוד מאחר והם משקפים את הצורך של מערכת המשפט והחוק לדאוג לרווחתם של העובדים מול המעסיקים שלהם.

קיימים שני סוגים של בתי דין לעבודה במדינת ישראל והם : הראשון הינו בית דין אזורי לעבודה והשני הוא בין דין ארצי לעבודה.

בית הדין האזורי הינו ערכאה ראשונה אליה ניתן לערער אם רוצים, בבית דין ארצי לעבודה. ההרכב של בית דין אזורי לעבודה מונה שופט ושני נציגי ציבור.

 מעוניינים במשרד רואה חשבון ?

ליווי פיננסי

פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים" או "החוק") קובע את תנאי הזכאות של עובד לפיצויי פיטורים ממעבידו: העובד עבד שנה אחת לפחות ברציפות,

קרא עוד »
דוחות שנתיים למס הכנסה

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: "החוק" או "חוק שכר מינימום") קובע, בראש ובראשונה, את חובתו של המעביד לשלם שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לעובד

קרא עוד »

תאונת עבודה

תאונת עבודה – ביטוח לאומי כאשר עובד נפגע בעבודה, הפגיעה עלולה להיות בעלת השלכות על יכולת ההשתכרות שלו, וכן להשפיע על אספקטים שונים ביחסי העבודה

קרא עוד »
שיחת שימוע - זכות של כל עובד, חובה של כל מעסיק

שיחת שימוע

שיחת שימוע – זכות של כל עובד, חובה של כל מעסיק שיחת שימוע כידוע, למעסיק ישנה פררוגטיבה ניהולית ושמורה לו הזכות לנהל את עסקו כרצונו,

קרא עוד »
העסקת עובדים זרים - תנאי העסקה ודברים חשובים

העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים – תנאי העסקה העסקת עובדים זרים בישראל- עובד זר זכאי לאותם תנאי העסקה להם זכאי עובד ישראלי. בנוסף על תנאים אלו, לעובד

קרא עוד »

חופשה שנתית

חופשה שנתית תכליתו של חוק חופשה שנתית היא להעניק זמן לעובד לנוח, לנפוש, להתנתק משגרת העבודה היומיומית, לשנות אווירה ולרענן את כוחותיו. חוק חופשה שנתית

קרא עוד »
מי מחוייב בהגשת הצהרת הון 

הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, מחייב הן את העובד והן את המעביד, לתת לצד השני הודעה מוקדמת בטרם ינותקו יחסי העבודה, בשיעור

קרא עוד »
דמי מחלה

דמי מחלה

תשלום עבור ימי מחלה סעיף 2 לחוק דמי מחלה קובע את התשלום עבור דמי מחלה אשר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו,

קרא עוד »
דילוג לתוכן