fbpx

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף הנקרא בקיצור מע"מ, הוא המס המוטל על כל עסקה הנעשית בישראל כגון מכירת נכס או מתן שירות וגם על יבוא סחורה בשיעור קבוע ואחיד ממחיר העסקה או הסחורה המיובאת.

מע"מ – נקרא מס ערך מוסף  מאחר והוא ממסה את הערך המוסף של שרשרת שלבי הייצור והשיווק. זהו ההפרש בין מחירו של המוצר או השירות לסך מחירם של המשאבים , העבודה וכל העלויות שעלה ייצורו של המוצר או מתן השירות.

מהו סכום מס ערך מוסף ?

סכום המע"מ השתנה במשך השנים, לעיתים עלה ולעיתים אף ירד, היום עומד סכום מע"מ על 17% מהמחיר של כל רכישה או שירות .

איך גובה מע"מ עוסק מורשה ?

עוסק מורשה גם הוא נדרש לגבות מכל לקוחותיו, מע"מ ,כלומר בעת שהוא מסיים עסקה הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס.  את הסכום על סך 17% נוספים שגבה, עליו להעביר לרשות המס במסגרת דוח תקופתי, העוסק המורשה רשאי לקזז מסכום זה את סכום המע"מ ששילם עבור רכישותיו והוצאותיו .דהיינו מס תשומות.

מהו הדין לגבי עוסק פטור ?

עוסק פטור לא גובה מע"מ מלקוחותיו וכמובן שגם אינו רשאי לקזז מס תשומות כלומר לקזז את המע"מ ששילם עבור הוצאותיו ורכישותיו.

איך נגבה מס ערך מוסף ?

כאשר כל אחד קונה שירות או מוצר מחברה, או ממי שאינו עוסק פטור. הוא באופן אוטומטי משלם לספק השירות או למוכר את מחירו של המוצר או השירות בתוספת מע"מ, בדרך כלל המס כלול במחירו הסופי של המוצר.

הגוף המוכר או מספק השירות מעביר את המע"מ שגבה במכירה אל רשות המיסים, ורק המחיר נטו של המוצר ללא המע"מ ייחשב לו כהכנסה.

בנוסף רשאי הספק או המוכר לקזז מסכום המע"מ שעליו להעביר לרשות המיסים את סכום המע"מ ששילם עבור הוצאותיו על העסק ורכישותיו בגין העסק.

מהן עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף ?

ישנן סוגי עסקאות הפטורות ממע"מ וניתן להתעדכן לגביהן בחוק מע"מ בסעיפים מס 31 עד 37. וביניהן ניתן לציין את הדוגמאות הבאות הפטורות ממע"מ : השכרת נכס עבור מגורים לתקופת זמן שאינה עולה על עשרים וחמש שנים, פרט להשכרת חדר לאירוח בבית מלון , עסקאות של עוסק פטור פרט לעסקאות מקרקעין. ועסקאות מסויימות של מרכזים ללא כוונת רווח – מלכ"רים .

דילוג לתוכן